google-site-verification: googlec43df22e6a055bc7.html
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menu
Your are here: > Home >

Adatvédelem

Adatvédelem

A jelen rendelkezések tárgya az Caffecaps Hungary Kft. (székhely: 1141 Budapest, Pered utca 25., nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: xx-xx-xxxxxx, adószáma: xxxxxxxx-x-xx, továbbiakban "Szolgáltató"), által üzemeltetett következő weboldal csoportok: https://caffecaps.myshoprenter.hu/ (a továbbiakban "Weboldal") adatvédelmi és - adatkezelési elveinek és gyakorlatának (a továbbiakban "Adatkezelési Tájékoztató") meghatározása.

Az Adatkezelési Tájékoztató megalkotásánál figyelembe vett jogszabályi rendelkezések különösen:

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Törvény);
 2. Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
 3. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a Szolgáltató online szolgáltatásainak minden területén a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok minden egyén számára, bármiféle (nemi, faji, vallási, stb.) megkülönböztetés nélkül biztosítva legyenek, hogy alapvető jogait tiszteletben tartják személyes adatainak gépi vagy kézi feldolgozása során. Az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat a Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Definíciók

 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-, vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges, vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
 • adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 • adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 • harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

A Szolgáltató Adatkezelési alapelvei

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény, vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy az adatkezelési műveleteket úgy tervezze meg és hajtsa végre, hogy az biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

A Szolgáltató gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a törvény, valamint mindenkori adat-és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy az adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Szolgáltató informatikai rendszere védett a számítógéppel támogatott csalás, számítógépes vírusok, és betörések ellen. A Szolgáltató és számítástechnikai rendszerének üzemeltetője a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

A Szolgáltató személyes adatot a harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek a törvényben foglalt feltételei fennállnak és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Az érintettek jogai és érvényesítésük

Tájékoztatás, az adatok helyesbítése és törlése

Az érintett kérelmezheti a Szolgáltatónál:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Szolgáltató az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatok adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzésére irányuló – és ennek alapján a tájékoztatási – kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja.

E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg. A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Az érintett tájékoztatását a Szolgáltató csak akkor tagadhatja meg, ha azt a törvény lehetővé teszi. A Szolgáltató köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. A felvilágosítás megtagadása esetén a Szolgáltató tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

 • kezelése jogellenes;
 • az érintett kéri;
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Szolgáltató mellőzi az érintett értesítését a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az érintett a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben a Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 (három) munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Ha a Szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Szolgáltató tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

A Szolgáltató kötelezettséget vállal és elfogadja, hogy az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A Szolgáltató elfogadja, hogy a tiltakozás esetén a Törvényben meghatározott módon, és eljárási rend szerint nyújt írásban tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül.

A Szolgáltató tájékoztatja jelen nyilatkozatban az érintettet, hogy a Törvényben meghatározott módon, és határidőben bírósághoz fordulhat a Szolgáltató döntése ellen, vagy döntése elmulasztása esetén.

Bírósági jogérvényesítés

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a személyes adat kezelése ellen való tiltakozás nem teljesítése vagy nem megfelelő teljesítés esetén a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Szolgáltató köteles bizonyítani.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, a Szolgáltatót a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

A bíróság elrendelheti ítéletének – a Szolgáltató azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

Egyéb adatvédelmi információk

Az adatkezelés célja

A Szolgáltató a személyes adatokat különösen az alábbi cél elérése miatt kezeli:

 • Regisztráció a webáruházban
 • Hírlevélre történő feliratkozás
 • Kérdés az ügyfélszolgálathoz
 • Fórumhoz történő hozzászólás

Regisztráció a webáruházban

A regisztráció nem szükséges a termékkel kapcsolatos információk megtekintéséhez, azonban szükséges abban az esetben, ha a Weboldal látogató azonnal meg kívánja vásárolni, rendelni a terméket vagy csak érdeklődik egy termék felől. A Szolgáltató a regisztráció alkalmával a következő adatokat kezeli.

E-mail cím, Családnév, Utónév, Telefonszám, Szállítási Cím, Számlázási név, számlázási cím

Ezek az adatok szükségesek ahhoz, hogy a megrendelő (aki egyben az érintett) részére a Szolgáltató el tudja juttatni a megrendelt árut. Amennyiben a megrendelő (az érintett) nem a Szolgáltató telephelyén veszi át az árut, úgy az adatok továbbításra kerülnek. Az adattovábbításról részletesebben a „Kinek és milyen formában történik adattovábbítás” résznél olvashat.

Hírlevélre történő feliratkozás Hírlevélre történő feliratkozás esetén a Szolgáltató a következő adatokat kezeli:

Teljes név, e-mail cím

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban az érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. Az érintett bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

Kérdés az ügyfélszolgálathoz (www.notebook-alkatresz.hu/helpdesk) Ügyfélszolgálatunk egy erre a célra kialakított úgynevezett ticket rendszert használ. Ez a rendszer dolgozza fel a Weboldalon keresztül feltett kérdéseket.

A rendszer a következő adatokat kezeli:

Teljes név, e-mail cím

Fórumhoz történő hozzászólás

A notebook-alkatresz.hu webáruházban az érintettek számos helyen hozzá tudnak szólni a termékekhez, illetve a termék kategóriákhoz. Ekkor a következő adatokat kell megadniuk: Becenév, e-mail cím

Miként érhetők el, frissíthetők és törölhetők a személyes adatok?

A Szolgáltató lehetővé teszi az érintetteknek a Szolgáltatóval való kommunikáció végleges lezárását, vagyis az adatbázisból való idő előtti törlését. Ez nem vonatkozik az esetlegesen már kiállított pénzügyi bizonylatokra, számlákra.

A törlés igénylését a következő módon teheti meg:

 • Telefonon, e-mailen, személyesen.
 • Hírlevélről leiratkozást a hírlevél alján található „hírlevél lemondása” linkre történő kattintással teheti meg.

Az adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató egyes, a Weboldal útján elérhető szolgáltatásainak igénybevételéhez az érintettnek regisztrációs ívet, illetve kapcsolat-felvételi űrlapot kell kitöltenie. A regisztrációs ív, továbbá a kapcsolat-felvételi űrlap kitöltése önkéntes. A regisztráció, illetve a kapcsolat-felvételi űrlap kitöltése során az érintett által megadott információkat, adatokat a Szolgáltató az érintett által a vele létesíteni kívánt, illetve esetlegesen köztük már fennálló jogviszony céljainak elérése érdekében, illetve szabályainak figyelembevételével jogosult kezelni, illetve bármely módon felhasználni.

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy, az adatok megismerésre jogosultak köre, adattovábbítás

A Szolgáltató mindenkori munkatársai.

Továbbá a Szolgáltatóval kapcsolatban álló alábbi olyan adatkezelők, akikkel a Szolgáltató az ügyfelek maximális kiszolgálása érdekében működik együtt. Ezek a következők:

Elektronikus számlázás

Számlázz.hu (székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b) Ők biztosítják számunkra, hogy a számla mindig az aktuális számviteli törvényeknek megfelelően készüljön el. Cégünk alapból elektronikus számlát készít, azonban a megrendelő minden esetben kérhet papír alapú számlázási módot (további információ: https://www.szamlazz.hu).

Továbbításra kerülő személyes adatok: Számlázási név, számlázási cím

Futárszolgálatok

GLS Futárszolgálat. (székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.) Ők biztosítják számunkra, hogy a megrendelő igényeinek megfelelően célba juttassák, valamint a megrendelőtől telephelyünkre szállítsák az árut (további információ: https://gls-group.eu/HU/hu/).

Továbbításra kerülő személyes adatok: E-mail, Családnév, Utónév, Telefonszám, Szállítási Cím, Számlázási név, számlázási cím

Pick Pack Pont - Magyar Lapterjesztő Zrt. (Székhelye: 1097 Budapest, Táblás u 32.) Ők biztosítják számunkra, hogy a megrendelő igényeinek megfelelően célba juttassák a megrendelő által kiválasztott átvételi pontba a megrendelt árut (további információ: https://www.sprinter.hu/).

Átadásra kerülő személyes adatok: E-mail, Családnév, Utónév, Telefonszám, Szállítási Cím, Számlázási név, számlázási cím

Facebook

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

 1. az adatgyűjtés ténye,
 2. az érintettek köre,
 3. az adatgyűjtés célja,
 4. az adatkezelés időtartama,
 5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és lájkolta a weboldalt.

Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.

Az adatkezelés időtartama: az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról ahttp://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.

Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: (http://www.facebook.com/legal/terms), (http://www.facebook.com/about/privacy/)

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

Google Analytics

A webáruház látogatottsági adatait a GoogleAnalytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmielveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

Árukereső

www.arukereso.hu (Naspers OCS Hungary Kft., 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható Bolt Programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Naspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

Online fizetés

A Szolgáltató az alábbi, az online fizetést lehetővé tévő vállalkozásokkal tart fenn kapcsolatot, azonban a Szolgáltató személyes adatot nem oszt meg ezen társaságokkal, illetve a fizetéssel kapcsolatos pénzügyi-, bank -és hitelkártya információkat sem tárolja:

Barion: A Szolgáltató részére az online bankkártya elfogadást biztosítja.

Barion: A Szolgáltató nem oszt meg személyes adatot a barion rendszerrel, illetve a barion rendszertől sem kap személyes információt.

Amennyiben személyes adatait a Weboldalra feltölti, azt úgy tekintjük, hogy Ön valamennyi, a jelen adatkezelési tájékoztatóban ismertetett adatkezelő részére történő adattovábbításhoz hozzájárult. Jelezzük, hogy nincs ráhatásunk arra, hogy azon vállalatok, amelyek hozzáférnek az Ön adataihoz, betartják-e a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

Kérjük, amennyiben nem ért egyet az adattovábbítással, személyesen lépjen kapcsolatba áruházunkkal!

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatóval ügyfélkapcsolatban álló vállalatok jogszabályszerű adatkezeléséért, valamint az on-line adatátvitelért, melyek az alkalmazott adatátviteli protokolltól függetlenül sérülékenyek a tisztességtelen célú vagy bűncselekménybe ütköző hálózati fenyegetésekkel szemben. Biztosíthatjuk azonban, hogy adatkezelői minőségünkben minden tőlünk telhetőt elkövetünk azért, hogy Ön maradéktalanul gyakorolhassa információs önrendelkezési jogát. Amennyiben az adattovábbítással érintett személyek vagy szervezetek által végzett adatkezelésekről további információt szeretne kapni, kérjük, hogy lépjen közvetlen kapcsolatba az adott adatkezelővel.

Google Ads konverziókövetés használata

A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az Adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; a továbbiakban: Google).

Amikor felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a felhasználó nem is azonosítható általuk.

Amikor a felhasználó a Honlap bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Adatkezelő is láthatja, hogy felhasználó a hirdetésre kattintott.

Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: E-mail cím, melyet a szolgáltatás során titkosítanak,  pszeudonimizálnak, így személyes adat jellegük elvész. További információk: 
https://support.google.com/adwords/answer/6334160

Az érintettek köre: A Honlapon regisztrált és böngésző valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: Címzett Google hirdetések közzététele a felhasználók részére.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig tart az adatfeldolgozás.

A Google számára a konverziókövetés eszközök használata során nem adunk át azonosításra alkalmas adatot, ha azonban a www.notebook-alkatresz.hu böngészése közben a Google egyéb szolgáltatásaiba be van jelentkezve, a Google mint adatkezelő Önt azonosíthatja és rögzítheti tevékenységét oldalunkon. A személyre szabott hirdetésekről bővebb információ itt érhető el: https://safety.google/privacy/ads-and-data/ 

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  
www.google.de/policies/privacy/

Remarketing és retargeting

Olyan cookie-k is vannak, amelyek arra adnak lehetőséget, hogy azokat a termékeket, amelyek iránt érdeklődtek, ismételten megjelenítsen a számodra. Ilyen cookie-kat használ a Google és Facebook rendszere.

Az SMA Rendszerház kft remarketing eszközöket használ, mely alapján a www.notebook-alkatresz.hu böngészését követően a látogatók számára a Google egyéb webhelyeken való böngészéskor, a www.notebook-alkatresz.hu termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos egyedi tartalmak jelenhetnek meg (remarketing). A Google számára a remarketing eszközök használata során nem adunk át azonosításra alkalmas adatot, ha azonban a www.notebook-alkatresz.hu böngészése közben a Google egyéb szolgáltatásaiba be van jelentkezve, a Google mint adatkezelő Önt azonosíthatja és rögzítheti tevékenységét oldalunkon. A személyre szabott hirdetésekről bővebb információ itt érhető el: https://safety.google/privacy/ads-and-data/ 

SmartLook

A „SmartLook” nevű online felhasználói veselkedés analízáló programot használja az Adatkezelő. A SmartLook analyzáló program a Smartlook.com, sro elemző szolgáltatása (székhelye: Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno ; a továbbiakban: SmartLook).

Amikor felhasználó a weboldalt meglátogatja, akkor egy a analítikához szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a felhasználó nem is azonosítható általuk.

Minden SmartLook ügyfél másik cookie-t kap, így azokat nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket az analízáló cookie-k segítségével rögzítődnek – azt a célt szolgálják, hogy az az Adatkezelő jobban megismerhesse és javíthassa a weboldal működését és a vásárlói élményt. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne. További információ az adatbiztonságról: https://help.smartlook.com/en/articles/3244454-data-security

Mit nevezünk cookie-nak, hogyan történik használatuk?

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

 1. az adatgyűjtés ténye
 2. az érintettek köre
 3. az adatgyűjtés célja
 4. az adatkezelés időtartama
 5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye
 6. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

A cookie (süti) a webkiszolgálók által alkalmazott módszer, amellyel megállapítják, hogy az adott felhasználó miként használja valamely webhelyet. Kétféle cookie létezik:

 • állandó cookie
 • munkamenet idejére tárolt cookie

Az állandó cookie-k annyi ideig őrződnek meg, amennyi időt a webkiszolgáló megszab a cookie böngészőnek történő elküldésekor. Ezek a cookie-k az egyes webhelylátogatások közötti időben állapotadatok tárolására szolgálnak.

A csak az adott munkamenet idejére tárolt cookie-k csak egy munkamenet idejére tárolják az állapotadatokat. Ezek a cookie-k csak arra az időre kerülnek gyorsítótárba, amíg a felhasználó azzal a webkiszolgálóval áll kapcsolatban, amely a munkamenet idejére érvényes cookie-t kiadta, és a munkamenet befejeztét követően törlődnek a gyorsítótárból.

A munkamenet idejére kiadott cookie-kat gyakran használják mert enélkül egy webáruház „működésképtelenné” válik. A Szolgáltató csak a munkamenettel kapcsolatban létrehozott cookie-kat hasznosítja. A „Felhasználóazonosító tárolása” lehetőség használatakor a Szolgáltató rendszere egy tartós használatú cookie-t hoz létre az Ön számítógépén.

A sütik kis szöveges fájlok, amelyeket a meglátogatott webhelyek helyeznek el az Ön számítógépén. A webhelyek cookie-kat használnak, hogy segítsék a felhasználókat a hatékony navigációban és bizonyos funkciók végrehajtásában. A weboldal megfelelő működéséhez szükséges cookie-k az Ön engedélye nélkül beállíthatók. Az összes többi cookie-t jóvá kell hagyni, mielőtt beállíthatók volna a böngészőben.

 • Szigorúan szükséges sütik. A szigorúan szükséges cookie-k lehetővé teszik a webhely alapvető funkcióit, például a felhasználói bejelentkezést és a fiókkezelést. A weboldal nem használható megfelelően a feltétlenül szükséges cookie-k nélkül.
 • Teljesítmény cookie-k. A teljesítmény sütiket arra használjuk, hogy megnézzük, hogyan használják a látogatók a weboldalt, pl. elemző sütik. Ezek a cookie-k nem használhatók egy bizonyos látogató közvetlen azonosítására.
 • Célzó cookie-k. A célzó cookie-k a látogatók azonosítására szolgálnak különböző webhelyek között, pl. tartalompartnerek, bannerhálózatok. Ezeket a cookie-kat a cégek használhatják a látogatói érdeklődési körök profiljának kialakítására vagy releváns hirdetések megjelenítésére más webhelyeken.
 • Funkcionalitási cookie-k. A funkcionalitási cookie-k arra szolgálnak, hogy megjegyezzék a webhely látogatói adatait, pl. nyelv, időzóna, továbbfejlesztett tartalom.
 • Besorolatlan sütik. A be nem sorolt ​​cookie-k olyan cookie-k, amelyek nem tartoznak más kategóriába, vagy kategorizálás alatt állnak.

Az alábbiakban módosíthatja a cookie-használathoz való hozzájárulását.

Search